Om Svensk Pilotförening (SPF)

Svensk Pilotförening (SPF) är en facklig centralorganisation för alla civila yrkespiloter. Organisationen är helt fristående från övriga fackliga centralorganisationer som exempelvis LO, TCO och SACO. Organisationen är vald, styrd och ledd av aktiva piloter. SPF har ca 1300 medlemmar. Utöver det tillkommer ett antal pensionärsmedlemmar. Aktiv medlem kan den bli som är har aktiv flygtjänst.
Privatpiloter, flygelever och övrig personal inom den civila luftfarten eller närstående verksamhetsområden kan bli stödmedlemmar i SPF.
SPF har kollektivavtal med cirka 10 flygföretag.

Piloter med samma arbetsgivare bildar en sektion om det är ett visst antal medlemmar. Sektionerna har egna styrelser och handlägger med stöd av SPF sin verksamhet, exempelvis förhandlingar om kollektivavtal. Piloter som är anställda i mindre företag ingår i Allmän sektionen. Här spelar SPF centralt en mer aktiv roll i förhandlingsarbetet tillsammans med kontaktmän, som valts av medlemmarna.

Frågor av övergripande karaktär behandlas av föreningsstyrelsen. Sektionernas representanter i föreningsstyrelsen baseras på antalet medlemmar. Föreningsstyrelsen har hjälp av ett kansli som hanterar alla slags administrativa ärenden. SPF ger råd i lag- och avtalsfrågor och deltar även i centrala förhandlingar som lokala MBL- och tvisteförhandlingar på de mindre bolagen. SPF centralt tecknar också kollektivavtal för de bolag som inte har en egen SPF-sektion.

SPF är medlem i International Federation of Air Line Pilot’s Association, IFALPA, och i European Cockpit Association, ECA. Via dessa organisationer arbetar SPF aktivt för utveckling av villkoren i pilotyrket på ett internationellt plan.

Flygsäkerhetskommittén, FSK
FSK arbetar med frågor som rör flygsäkerhet och har kontaktytor mot myndigheter samt andra intressenter. FSK fungerar även som remissinstans.