Om medlemskap i Svensk Pilotförening

Varmt välkommen till Svensk Pilotförening (SPF)! Vi representerar piloterna med demokratiskt valda pilotkollegor, utanför de stora organisationerna. SPF har idag ca 1300 aktiva och stödmedlemmar.

Med hjälp av ditt medlemskap kan SPF fortsätta att verka för säkerhet, kvalitet, god arbetsmiljö och förbättringar i kollektivavtal rörande löner och allmänna villkor.

Varje inom civil luftfart verkande anställd pilot och person som upprätthåller pilotbefattning exempelvis simulatorinstruktör kan ansöka om medlemskap i SPF.

Tidsbegränsat vilande medlemskap kan beviljas medlem enligt kriterier som fastställs av Föreningsstyrelsen i arbetsordningen. Som exempel; föräldralediga piloter, tjänstlediga piloter som arbetar utomlands och är medlemmar i annan IFALPA-ansluten förening, piloter i administrativ tjänst samt arbetslösa piloter.

Övriga kan erhålla stödmedlemskap. Ändamålet med stödmedlemskap i SPF är att ge möjlighet att följa och stödja SPF:s verksamhet. Stödmedlemmar och medlemmar med vilande medlemskap är inte valbara till förtroendeuppdrag samt saknar rösträtt. Vilande medlemskap och stödmedlemskap ger inte rätt till föreningens bistånd men kan i övrigt medföra rättigheter som Föreningsstyrelsen i varje enskilt fall äger besluta.

Avgiften till föreningen är för närvarande 375-675 kr/månad vid aktivt medlemskap, till detta kan tillkomma en särskild sektionsavgift beroende på i vilket flygföretag du är anställd. Avgiften baseras på 100% tjänst (bruttolön inkl tillägg). Som medlem kan du frivilligt även ansluta dig till en A-kassa.

Som medlem i föreningen får du en erkänd och stark organisation, som arbetar åt Dig genom att:


  • Tillvarata och främja dina ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen.

  • Främja dina intressen även genom att samverka med andra nationella och internationella organisationer.

  • Verkar för upprätthållandet av en kunnig och ansvarskännande yrkeskår.

  • Stärka solidaritetskänslan och främja ett gott kamratskap.

  • Genom medinflytande verka för höjd effektivitet i produktionen och befrämja god arbetsmiljö, goda arbetsförhållanden inom berörda flygföretag.


Föreningen har även ett antal förmånliga frivilliga gruppförsäkringar, bl a Loss of Licence som du som medlem kan teckna. Du hittar mer information och aktuella blanketter när du loggat in på Mina Sidor.

SPF är medlem av International Federation of Air Line Pilots’ Associations, IFALPA, och European Cockpit Association, ECA. Vi deltar aktivt i dessa organisationer för att påverka utvecklingen av villkoren i pilotyrket på ett internationellt plan, en möjlighet till påverkan som får allt större betydelse även för våra inhemska piloter.

Kansliet
Till sin hjälp har föreningen ett kansli med fyra medarbetare vilka handhar juridiska frågor och förhandlingar samt alla typer av administrativa frågor som medlemsavgifter, friställningar av förtroendevalda, kommunikationsfrågor, distribution, ekonomi mm.

SPF ger råd i lag- och avtalsfrågor, handhar centrala förhandlingar samt även lokala MBL- och tvisteförhandlingar på de mindre bolagen.

Kansliet tecknar även kollektivavtalen för alla bolag som inte har en egen SPF-sektion.

Föreningen anlitar även extern advokathjälp vid behov.

Allmänna sektionen
Alla de mindre bolagen tillhör föreningens allmänna. Det lokala inflytandet i de mindre bolagen utövas genom de av medlemmarna utsedda SPF-kontaktmännen.

SPF är mycket aktiv i sitt arbete. I en avreglerad, globalt konkurrensutsatt marknad, dominerad av stora allianser där nationella ekonomiska intressen i allt mindre grad styr företagens beslut, blir det allt viktigare för piloter att skaffa sig ett medinflytande genom starka fackliga organisationer i ett internationellt samarbete.
För att åstadkomma detta behövs Ditt medlemskap och Du är därför mycket välkommen in i föreningen.