IFALPA och ECA fördömer offentligörandet cockpit voice recorder

IFALPA och ECA fördöma starkt detta som obefogat och kontraproduktiv för flygsäkerhet. Offentliggörandet av utskrift från Rescue 116 CVR var onödigt och skadligt.

Den irländska luftolycksundersökningsenheten (AAIU) offentliggjorde i april de sista två minuterna från Cockpit Voice Recorder (CVR) av en dödlig helikopterolycka (CHC Sikorsky S-92 "Rescue 116"), som inträffade vid Black Rock, på Irlands västkust, den 14 mars 2017. Samma dag fylldes tidningar och webbplatser, inklusive den första sidan av Irish Times, av denna.
International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) och European Cockpit Association (ECA) fördöma starkt offentliggörandet som obefogad, oacceptabel, kontraproduktiv för flygsäkerhet och ett brott mot såväl ICAO bilaga 13 Standards som EU-förordning 996/2010.

Publiceringen strider inte bara mot de internationellt överenskomna principerna om sekretess för olycksutredning, som anges i ICAO bilaga 13 och EUs olycksförebyggande föreskrift 996/2010, men det lägger också ytterligare tyngd på de drabbade familjernas börda och är också ett åsidosättande av förtroende till alla som är involverade i kommersiell luftfart.
Det finns absolut ingen anledning att publicera specifikt de sista två minuterna av denna flygning, förutom att ge efter för sensationshunger.

Enligt ICAO-bilaga 13 punkt 5.12 och EU-förordning 996/2010 artikel 14 (punkt 1) ska staten som utför undersökning av en olycka inte göra CVR-inspelningar och eventuella utskrifter från sådana inspelningar tillgängliga för andra ändamål än olycks- eller incidentundersökning. Sådana inspelningar ska endast ingå i slutrapporten eller dess bilagor när det gäller analysen av olyckan. Bilaga 13 fortsätter att ange att "delar av de register som inte är relevanta för analysen ska inte avslöjas". Ingen anledning har noterats i rapporten för att motivera det irländska utredningsorganets beslut att avslöja CVR-uppgifter.

I detta tidiga skede av den tekniska utredningen kvarstår många kritiska frågor att besvara. IFALPA och ECA uppmanar till efterlevnad av den korrekta olycksutredningen och förväntar sig en omfattande och noggrann analys av händelsen baserade på högsta professionella standarder. IFALPA och ECA är fortsätter sitt fulla engagemang för att förbättra flygsäkerheten och våra organisations resurser står till förfogande för olycksutredningsorganen för att uppnå detta mål.