SPF:s historia

SPF - 80 år i svenska piloters tjänst

I år är det 80 år sedan historien om Svensk Pilotförening började. 1937 bildade samtliga piloter i Aktiebolaget Aerotransport ABA (12 st) en ”fackförening” ABA-piloternas Intresseförening. Kontakt togs med Sveriges Flygares Riksförbund (SFR) 14 dagar senare, med en begäran att denna organisation skulle uppvakta myndigheterna för att få till stånd bestämmelser om max flygtimmar/dygn, max tjänstgöringsdagar i följd, antal ledighetsdagar och deras fördelning m m . SFR var en tung organisation gentemot myndigheterna.

Föreningen gick samman med ABA Flygtelegrafisters Sammanslutning och bildade den 12 november 1943 en gemensam förening under namnet ABA Flygbefälsförening (24 medlemmar).

Denna förening anslöt sig 23 mars 1944 som en sektion till Sveriges Fartygsbefälsförening under TCO. Anslutningen hade vissa skatteförmåner (krigsriskersättning och försäkring mot krigsolyckor).

Förslag framlades om namnändring till Svensk Flygbefälsförening och den nya föreningen bildades officiellt den 12 september 1946 och blev då en riksorganisation, huvudsakligen bestående av piloter och signalister anställda i ABA.

Kontakter fanns med Svenska Pilotföreningen (närmast KSAK) och Sveriges Flygares Riksförbund. SFR lades ner efter några år och dess tillgångar överfördes då till Flygbefälsföreningen och är grunden till SPF:s välfärdsfond.

En parallellorganisation, SFPF (Skandinavisk Flyg Personal Förening ) bildades den 17 september 1948, med medlemmar (piloter, signalister och navigatörer), huvudsakligen från det då bildade SAS.

Båda föreningarna verkade gemensamt och fredligt sida vid sida tills december 1953, då Flygbefälsföreningen frigjorde sig från TCO och gick upp i SFPF.

SFPF organiserade då samtlig svensk flygande personal, sedan flygmaskinisterna (F/E) lämnat Metall (LO) och anslutit sig till SFPF.

SFPF namnändrades 1961 (troligt beslut på årsmötet) till det ännu gällande Svensk Pilotförening (SPF).

Sammanställt av Kurt Ivarsson, f.d. ordförande i SE-SAM, Swedish Senior Air Men