PRESSMEDDELANDE

Flygsäkerheten riskeras om ambulansflyget drivs via bemanningsföretag

Svensk Pilotförening (SPF) har under de senaste månaderna bevakat utvecklingen vid Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) med oro. Sedan KSA avbröt upphandlingen av en ny operatör av ambulansflyg och istället beslutade att själv driva ett flygbolag, men att göra det med piloter som upphandlas av ”bemanningsföretag”, kan SPF konstatera att KSA ansluter sig till en företeelse på arbetsmarknaden som innebär försämrad anställningstrygghet, pressade arbetsvillkor och ökade flygsäkerhetsrisker.

SPF uppmanar KSA:s styrelse att avbryta upphandling av enbart pilottjänster och att istället återgå till att upphandla en flygoperatör där krav ställs på direktanställda piloter. Om KSA går vidare med nuvarande upphandling befarar SPF att ambulansflygtjänster i Sverige under en längre period kan komma att bli otillgängliga. Med anledning av att KSA fortfarande saknar ett drifttillstånd (AOC) för sin tänkta verksamhet befarar SPF att styrelsen inte är införstådda med de frekvent förekommande förseningar som start av flygbolag nästan alltid innebär. Därutöver uttrycker våra medlemmar i den befintliga verksamheten en djup oro över framtiden. Ett redan ansträngt resursläge vid befintlig operatör riskerar att försämras drastiskt kommande månader och leda till att ambulansflyg inte blir tillgängligt.

- Vi kan notera att KSA inte avsett att driva en egen verksamhet för ambulansflyg utan ska upphandla ”driften” av en sådan verksamhet. En upphandling av endast ”pilottjänster” fråntar inte KSA ansvaret att själv driva den flygoperativa verksamheten, något som också är tydligt i gällande regelverk. Som operatör av ambulansflygdriften har KSA även fullt ansvar för de anställda i verksamheten, oavsett om dessa upphandlas via ett ”bemanningsföretag” eller ej, menar SPF:s ordförande Simon Enochson. Att ett offentligt finansierat bolag väljer en modell som enligt flera större forskningsstudier leder till sämre flygsäkerhetsarbete, bristande rapporteringskultur och försämrad tillit mellan piloter och ledning är anmärkningsvärt. Med anledning av de ökade riskerna måste KSA kunna visa den kompetenta myndigheten (Transportstyrelsen) att bolaget har ett system för att omhänderta dessa.

KSA riskerar att den mångåriga samlade erfarenhet som finns bland ambulansflygpiloter i Sverige går förlorad. Den upphandling av piloter som pågår är konstruerad på ett sådant sätt att vinnande bolag i stort endast kan konkurrera genom att erbjuda de lägsta löne- och pensionsersättningarna. Några effektiviseringar att konkurrera med kan inte vara aktuella, med anledning av att bemanningsföretag i den bemärkelse som styrelsen antagligen tänker sig, inte existerar för piloter. ”Bemanningsföretag” för piloter i Sverige har hittills uteslutande rört sig om brevlådeföretag som anställt/förmedlat piloter till ett specifikt flygbolag. Riskerna med det har tydligt visat sig under 2020 då flertalet av dessa bemanningsföretag försatts i konkurs och lämnat såväl skattebetalare som anställda med mångmiljonskulder. KSA tar en stor risk om upphandlingen tilldelas ett bemanningsbolag med litet aktiekapital utan övrig verksamhet. KSA ska investera tiotals miljoner kronor för utbildning av piloterna, en investering som kan gå upp i rök om bemanningsbolaget försätts i konkurs av någon anledning.

Även om tiden är knapp har KSA möjlighet att snabbt åter upphandla driften av ett flygbolag i Sverige, om än för en kortare period. Det skulle undanröja flera av de risker SPF har identifierat.

SPF föreslår i den uppkomna situationen:
• Att KSA upphandlar tjänsten ambulansflyg för en kortare övergångsperiod.
• Att KSA genomför en upphandling av ambulansflygtjänsten i sin helhet i det längre perspektivet, och därvid ställer högre krav på operativ kompetens, erfarenhet och anställningsförhållanden.

För ytterligare information kontakta:
Simon Enochson
Ordförande Svensk Pilotförening
Tel. 070-868 67 66


Publicerad 2021-02-19 av SPF