Hur är kvalitén på kabinluften?

EASA publicerar två studier som gjorts i syfte att få solid vetenskaplig kunskap om kabinluftens kvalitet ombord på stora flygplan som används för kommersiella lufttransporter.

Studie 1: Kabin luftkvalitet (CAQ) - studien utfördes av ett konsortium av Fraunhofer-institutet för Toxikologi och Experimentell Medicin och Hannover Medical School.

Efter att man definierat lämpliga och tillförlitliga metoder att mäta luftföroreningar i cockpit och passagerarkabinen har ett antal mätningar utförts på ett antal kommersiella flygningar.

Resultaten visar att luftkvalitén i kabinen/cockpit är liknande eller bättre än vad som observerats i normala inomhusmiljöer (kontor, skolor, dagis eller bostäder). Inga hygieniska gränsvärden och riktlinjer överskreds.
Totalt gjordes 69 mätning på flygningar som genomförs mellan juli 2015 och juni 2016 på 8 typer av flygplan/motorkonfigurationer. För alla flygningar var mätutrustning installeras i cockpit och i kabinen. Särskild uppmärksamhet ägnades åt organiska fosforföreningar, särskilt Tri Cresyl Fosfater (TCP).

Studie 2: Beskrivning av toxicitet flygturbinmotoroljor efter pyrolys - studien utfördes av ett konsortium av the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research och det nederländska Nationella Institutet för Folkhälsa och Miljö.

Som en uppföljningsaktivitet, har ytterligare en forskningsstudie påbörjats på uppdrag av Europeiska kommissionen, med tekniskt stöd från EASA. Det kommer att ta hänsyn till resultaten och rekommendationerna från de två EASA-studier för att utveckla en övergripande förståelse av cockpit- och kabinluftkvaliteten.


Publicerad 2018-08-15 av SPF