Positiv organisationskultur inom flyget

Återhämtningen efter pandemin har visat att flygindustrin har underskattat både hastigheten och omfattningen av trafikåterhämtningen samt viljan hos permitterad och avskedad personal att återvända till branschen.

Att peka på pandemin som den enda faktorn för personalbristen och det efterföljande kaoset på flygplatser och i flygverksamheten under sommaren 2022 skulle dock vara för lätt. Det gav bara en katalysator för att avslöja några länge dolda problem inom flygindustrin.

Luftfartens glamour har ersatts av en miljö med konstant stress och kommersiellt tryck, långa, oregelbundna arbetstider och osäkra, atypiska anställningsformer och arbetsvillkor som kan gränsa till exploaterande.

Dessutom gav pandemin många människor möjlighet att ompröva sina livsprioriteringar och ett antal har valt att hantera sin balans mellan arbete och privatliv mer aktivt. Detta har lett till vad som kallas "The Great Resignation", en utvandring av människor som lämnar sina anställningar, lönestagnation bland stigande levnadskostnader och långsiktigt missnöje med jobbet.

Detta fenomen har haft en oproportionerlig effekt på yrken som utsätts för höga stressfaktorer, till exempel inom hälso- och sjukvårdsindustrin. Under pandemin drabbades dessa yrken av onormalt höga frivilliga uppsägningar utöver tvångsuppsägningar. Flygpersonal verkar ha drabbats av liknande vägtullar.

Utan en omfattande, strukturerad insats för att motverka denna flykt och börja locka till sig och behålla rätt talanger riskerar luftfarten att inte kunna vara tillräckligt motståndskraftig för att möta framtida utmaningar och upprätthålla de höga säkerhetsnivåer som krävs för att fungera framgångsrikt. Denna motståndskraft måste vila på 3 pelare: humankapital hållbarhet (välbefinnande och socialt), ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

  ECA


Publicerad 2023-08-08 av Rebecca