PRESSMEDDELANDE

Långa avbrott riskeras i svenskt ambulansflyg

Under gårdagen den 17 maj kallades SPF till förhandlingar mellan med Babcock om nedläggning av ambulansflyget i Sverige. Babcock, som står för nästan 90% av alla ambulansflygningar i Sverige, har aviserat att merparten av verksamheten ska avvecklas och upphöra till årsskiftet 2021/22.

Bakgrunden är att samtliga regioner i landet gått samman och bildat ett eget flygbolag, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), som i egen regi avser sköta driften av ambulansflyg i Sverige. I samband med detta upphör de kontrakt som finns mellan olika regioner och Babcock som därmed tvingas avveckla verksamheten i Sverige.

De omkring 40 piloter som arbetar i verksamheten idag riskerar att bli uppsagda och tvingas lämna branschen. Förutsättningarna att hitta nytt jobb i en av pandemin hårt drabbad bransch är svårare än någonsin. Därmed riskerar ambulansflyget i Sverige att gå miste om decennier av ambulansflygerfarenhet.

De ambulansflyg som ska ersätta Babcocks flygningar är beställda av KSA och tänkta att sättas i drift under 2021. Dock återstår stora utmaningar för KSA som fortfarande saknar nödvändiga tillstånd, hangarer, licenser, operationell kontroll och inte minst piloter. Trots att KSA avser driva ett eget flygbolag, kommer piloter inte anställas i driften. I stället har KSA beslutat att upphandla anställningen av piloter. Det bolag som tilldelats uppdraget att förse KSA med piloter har ingen tidigare erfarenhet av ambulansflyg och inga tillgängliga piloter med sådan erfarenhet. Upphandlingen har också överklagats av flera parter och KSA riskerar att vara oförmögna att bedriva ambulansflyg under 2021 med anledning av de många förseningar som skett.

• Oron bland våra medlemmar i Babcock är påtaglig, säger Simon Enochson, ordförande för Svensk Pilotförening. Det sätt KSA har hanterat ambulansflyget i Sverige är inte förtroendeingivande och våra erfarna medlemmar ser inga förutsättningar att stanna kvar i branschen.

Avveckling av nuvarande verksamhet riskerar också att ske tidigare än årsskiftet 21/22 då många piloter uttryckt en avsikt att lämna branschen och så snabbt som möjligt hitta annan sysselsättning. Det riskerar att leda till att Sverige under hösten 2021 står utan ambulansflyg och människor som snabbt behöver specialistvård riskerar att inte kunna få det.

• All den osäkerhet som råder runt det här projektet riskerar att leda till ett haveri för ambulansflygverksamheten i Sverige, fortsätter Simon Enochson. I värsta fall kan Sverige stå utan ambulansflyg större delen av hösten 2021 och långt in i 2022, något som riskerar att leda till allvarliga komplikationer eller i värsta fall dödsfall för de patienter som är beroende av snabb transport för vård.

Under senare år har ett flertal forskningsrapporter publicerats som pekar på ett samband mellan bristande flygsäkerhetsarbete och atypiska anställningsformer, inklusive piloter som anställs i dedikerade bemanningsföretag. Piloter som saknar en trygg anställningsform är inte lika benägna att rapportera om missförhållanden och flygsäkerhetsriskerna ökar därmed betydligt. Därutöver finns en stark koppling mellan bemanningsföretag och brist på tillit och förtroende mellan piloter och ledning. Ambulansflyg ställer stora krav på de piloter som arbetar i verksamheten och en fläckfri säkerhetskultur och starkt förtroende mellan piloter och ledning är helt nödvändigt för att upprätthålla flyg- och patientsäkerheten.

• Det är oerhört anmärkningsvärt att ett regionägt bolag blir ytterligare ett i raden av arbetsgivare som använder bemanningsföretag i syfte att undvika sitt arbetsgivaransvar, säger Simon Enochson. Detta helt i strid med de signaler som regeringen skickar dels vad gäller arbetsmarknaden i stort, dels vad gäller prioriteringen av svensk sjukvård.

Förhandlingarna mellan SPF och Babcock om en avveckling av ambulansflyget inleds den 20 maj.

För mer information, kontakta Svensk Pilotförening.

Rebecca Rosenvinge, presskoordinator
+46 70 288 49 80

Simon Enochson, ordförande
+46 70 868 67 66


Publicerad 2021-05-18 av SPF